OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2010 - gimnazjum

OTWP 2010 - gimnazjum

 

1. Liczba spienienia to:
a) iloczyn objętości piany do objętości roztworu z którego powstała
b) ilość wytworzonej piany w ciągu 1 minuty
c) iloraz objętości piany do objętości roztworu z którego powstała


2. Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego
b) zmniejszyć utratę ciepła
c) usztywnić kręgosłup


3. W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:
a) dyfuzji
b) promieniowania cieplnego, konwekcji i przewodności cieplnej
c) parowania nagrzanych cieczy w wyniku płomienia


4. Decyzję o włączeniu jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydaje:
a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
b) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
c) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek starosty


5. Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
a) krajowym i wojewódzkim
b) powiatowym, wojewódzkim, krajowym
c) gminnym, powiatowym, wojewódzkim


6. Co to są samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą?
a) samochody wyposażone w podręczny sprzęt ratownictwa technicznego oraz w środek gaśniczy i autopompę lub agregat gaśniczy
b) samochody z funkcją gaśniczą zaopatrzone w autopompę i piłę łańcuchową
c) w strażach pożarnych nie ma tego typu pojazdów


7. Pojazd jednostki ochrony przeciwpożarowej jadący do akcji ratowniczej, jako pojazd uprzywilejowany musi mieć włączone:
a) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
b) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe
c) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe oraz przeciwmgłowe przednie i tylne


8. Lekka woda to środek gaśniczy podawany w postaci:
a) piany gaśniczej
b) aerozolu gaśniczego
c) gazu gaśniczego


9. Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?
a) gaśnica proszkowa 6 kg z ładunkiem zasilającym
b) gaśnica podręczna 6 kg zawieszana
c) gaśnica przeciwpożarowa do 6 zastosowań


10. Z jakiego najwyższego piętra budynku można ewakuować ludzi przy pomocy drabiny D10W
a) I piętra
b) II piętra
c) IV piętra


11. Zabezpieczeniem smoka ssawnego przed zatonięciem jest:
a) kapok
b) pływak
c) styropian umieszczony w środku smoka


12. Ile agregatów powinno się znajdować na wyposażeniu stacji paliw płynnych:
a) dwa agregaty proszkowe o masie 20 kg każdy
b) dwa agregaty proszkowe o masie 25 kg każdy
c) po jednym agregacie na każdy dystrybutor


13. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
a) 3.VII.1980
b) 12.VI.1975
c) 24.VIII.1991

14. Gaz metan jest:
a) cięższy od powietrza
b) lżejszy od powietrza
c) ciężar właściwy gazu jest równy ciężarowi właściwemu powietrza


15. Wymień podział alarmów fałszywych:
a) złośliwe, w dobrej wierze, z instalacji wykrywania pożarów
b) telefoniczne, radiowe, faxem
c) nie ma podziału


16. W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
a) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 11 kg
b) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 5 kg
c) wymiana butli pustych na napełnione gazem płynnym (dystrybucja)


17. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości od chronionego obiektu budowlanego do:
a) 75 m
b) 100 m
c) 150 m


18. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
a) metan
b) etan
c) wodór


19. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
b) Prezes Rady Ministrów
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


20. Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol „Z” oznacza:
a) zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy
b) zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)
c) zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym


21. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej jest:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
c) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej


22. Jaki czynnik decyduje o zagrożeniu pożarowym lasu:
a) wilgotność ściółki i powietrza
b) wilgotność mchów oraz poszycia gleby
c) utrzymanie się temperatury powietrza powyżej 25OC i brak opadów przez okres co najmniej 7 dni.


23. Co oznacza skrót GBARt:
a) gaśnica ciężka bojowa
b) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, do ratowania tonących
c) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, ratownictwa technicznego


24. Minimum ile osób potrzebne jest do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej?
a) 10
b) 15
c) 20


25. Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32
a) 10% pojemności zbiornika wodnego
b) 60 litrów
c) 1600 mililitrów


26. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
a) mieszany
b) liściasty
c) iglasty


27. Ile stopni liczy korpus aspirantów w PSP?
a) 4
b) 5
c) 6


28. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków?
a) w IV wieku
b) w V wieku
c) w VI wieku

29. Kto jest pionierem polskiego pożarnictwa?
a) Józef Tuliszkowski
b) Bolesław Chomicz
c) Waldemar Pawlak


30. Gdzie znajduje się Centralne Muzeum Pożarnictwa?
a) w Warszawie
b) w Mysłowicach
c) w Krakowie


31. Strażackie akcje dywersyjne prowadzone podczas II wojny światowej przez Oddział Wojskowy „Skała” były prowadzone pod kryptonimem:
a) „Bosak”
b) „Pożar”
c) „Gaśnica”


32. Bezpiecznik ogniowy jest stosowany:
a) w budynku mieszkalnym
b) w instalacji elektrycznej
c) w zbiornikach z cieczami palnymi


33. Szkoła Aspirantów Pożarnictwa PSP ma siedzibę w:
a) Poznaniu
b) Pile
c) Warszawie


34. Budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:
a) ZL V
b) ZL IV
c) ZL III


35. Szerokość pasa ochronnego o nawierzchni z materiałów niepalnych wokół placów składowych z materiałami palnymi powinna wynosić:
a) 1 m
b) 2 m
c) 5 m


36. Obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych nie dotyczy:
a) lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego
b) lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego
c) lasów zaliczonych do III kategorii zagrożenia pożarowego


37. Eksplozymetr służy do:
a) pomiaru temperatury zapłonu
b) pomiaru stężeń gazów i par cieczy w powietrzu
c) tłumienia fali detonacyjnej


38. Pomieszczenie uważa się za zagrożone wybuchem w którym wybuch może spowodować przyrost ciśnienia:
a) 1 kPa
b) 5 MPa
c) 10 kPa


39. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów powinny być poddawane próbie ciśnieniowej raz na:
a) 2 lata
b) 3 lata
c) 5 lat


40. Pożarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa jest wymagana w teatrach o liczbie miejsc powyżej:
a) 100
b) 200
c) 300

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1