OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2010 - szkoły ponadgimnazjalne

OTWP 2010 - szkoły ponadgimnazjalne

 

1. Ile stopni liczą poszczególne korpusy (szeregowców, podoficerów, aspirantów, oficerów) w Państwowej Straży Pożarnej?
a) 3, 4, 4, 8
b) 2, 5, 4, 8
c) 6, 4, 4, 5

2. Gotowość bojowa OSP jest to:
a) zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowników
b) stan zespołu ratowników po zajęciu miejsc w samochodzie bojowym i zgłoszeniu gotowości do wyjazdu
c) zebranie się strażaków w strażnicy po ogłoszeniu alarmu i przybyciu do niej odpowiedniej liczby strażaków, w tym kierowcy i dowódcy

3. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
a) elementów budynku
b) budynku
c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku

5. Podczas ewakuacji konia należy:
a) wyciągnąć go przy użyciu bosaka
b) wypędzić ze stajni puszczając wolno
c) wyprowadzić ze stajni

6. Zawór odcinający w aparacie powietrznym to zawór umieszczony przy:
a) masce
b) noszaku
c) butli

7. Ile mamy stopni redukcji ciśnienia w aparacie ODO?
a) 1
b) 2
c) 3

8. W hydraulicznych narzędziach ratowniczych podczas pracy olej (ciecz robocza) ma ciśnienie:
a) 100-150 atmosfer
b) 470-510 atmosfer
c) 630-720 atmosfer

9. Z czego powinien się składać minimalny zestaw ratowniczy w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?
a) agregat, przewody hydrauliczne, nożyce, rozpieracz
b) agregat, przewody hydrauliczne, uniwersalne narzędzie "combi"
c) agregat, przewody hydrauliczne, nożyce, rozpieracz kolumnowy

10. Kierowca samochodu bojowego w czasie jazdy do akcji jest ubrany:
a) w ubranie koszarowe i ubiera się w ubranie bojowe na miejscu akcji
b) w ubranie bojowe i uzbrojenie osobiste tak jak po-zostali członkowie załogi
c) w ubranie ochronne, a hełm i uzbrojenie zakłada dopiero na miejscu akcji

11. Czy strażak OSP może kierować ruchem drogowym na miejscu akcji?
a) tak
b) tak, pod warunkiem posiadania uprawnień w związku z ukończeniem szkolenia w tym zakresie
c) nie

12. Wyciek paliwa płynnego ze zbiornika uszkodzonego pojazdu powinien być zabezpieczony w czasie prowadzenia działań ratowniczych przez strażaków poprzez:
a) posypanie sorbentem granulowanym
b) rozcieńczenie wodą
c) pokrycie terenu wycieku warstwą piany gaśniczej

13. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
a) farba olejna
b) Pyran
c) Fobos

14. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:
a) kg/m2
b) MJ/m2
c) kcal/kg

15. Pirometrem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
b) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury
c) urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi


16. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
a) ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
b) liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
c) nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

17. Do czego służy klapa dymowa?
a) do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu
b) do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru
c) do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

18. Tryskacze służą do:
a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
b) gaszenia pożaru
c) wykrywania pożaru

19. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:
a) ciemnobrunatnej barwie
b) spokojnym wypływie
c) jasnoczerwonej barwie

20. Sieć radiowa to:
a) zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
b) zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
c) zespół pięciu lub więcej powiatowych stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych

21. Nomex to:
a) środek gaśniczy
b) środek ogniochronny
c) ubranie strażackie

22. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
a) co najmniej 1 raz do roku
b) co najmniej 2 razy w roku
c) co najmniej 4 razy w roku

23. Powódź opadowa występuje w wyniku:
a) gwałtownego topnienia pokrywy lodowej
b) intensywnych, a czasami również długotrwałych opadów
c) awarii budowli piętrzących

24. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:
a) 1,0 dm3/s
b) 2,5 dm3/s
c) 3,0 dm3/s

25. Eksplozymetr służy do:
a) pomiaru temperatury zapłonu
b) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
c) tłumienia fali detonacyjnej

26. Symbol SH-50 oznacza:
a) samochód specjalny holowniczy o mocy 5000 KM
b) samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 50 metrów
c) samochód specjalny z podnośnikiem pneumatycznym o wysokości podnoszenia do 50 metrów


27. Dowódca zastępu podczas jazdy do zdarzenia powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale:
a) ratowniczo-gaśniczym
b) powiatowym
c) wojewódzkim

28. Do nawodnego sprzętu ratownictwa wodnego zaliczamy:
a) łodzie ratownicze, silniki z systemami napędu, sprzęt ratowniczy i bosmański
b) sonary, roboty podwodne, bojki, bosaki ratownicze
c) sprzęt ABC, skafandry suche, skafandry mokre

29. Wstrząs jest to:
a) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego
b) stan niedotlenienia mózgu
c) zespół drgawek

30. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:
a) starszego brygadiera
b) nadbrygadiera
c) generała brygadiera

31. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
a) zastęp ratowniczy
b) zawodowa straż pożarna
c) jednostka ratowniczo-gaśnicza

32. W Warszawie przy ulicy Podchorążych ma swoją siedzibę:
a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
b) Zarząd Główny ZOSP RP
c) Komenda Główna PSP

33. Linia zasilająca to:
a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza
b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

34. Działanie kamer termowizyjnych polega na:
a) przetworzeniu obrazu w podczerwieni wysyłanego przez obiekt o zróżnicowanym polu temperatur na obraz wizyjny, czytelny dla obserwatora
b) wykorzystaniu systemu elektronicznego przetwarzania obrazu poprzez układy optyczne
c) przetworzeniu obrazu w ultrafiolecie wysyłanego przez obiekt o zróżnicowanym polu temperatur na obraz wizyjny, czytelny dla obserwatora

35. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy PSP R-2?
a) respirator
b) separator
c) defibrylator

36. Kto jest obecnie Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie?
a) druh Artur Grzyb
b) druh Tadeusz Łazowski
c) druh Marian Starownik

37. Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
a) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem
b) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
c) do chronienia instalacji przed burzą

38. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?
a) tak
b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
c) nie

39. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
a) w pozycji tzw. bezpiecznej
b) bocznej ustalonej
c) półsiedzącej

40. Co to jest strefa pożarowa?
a) strefa objęta pożarem
b) wydzielona pożarowo przestrzeń
c) pomieszczenie zamykane drzwiami

41. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
a) właściciel lub zarządca lasu
b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP
c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

42. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?
a) uwaga
b) woda stój
c) woda na przód

43. Rolka zjazdowa to:
a) nazwa sprzętu gaśniczego
b) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
c) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

44. Mostek przejazdowy służy do:
a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
c) sprawiania drabiny pożarniczej

45. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
a) tylko wiosennym i jesiennym
b) tylko wiosennym i letnim
c) przez cały rok

46. Czujnik bezruchu to:
a) sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
b) czujnik radiowy służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej
c) sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

47. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:
a) lekki dach
b) betonowy dach ciężki
c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

48. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:
a) najwyższej kondygnacji budynku
b) najniższej kondygnacji
c) bez znaczenia

49. II stopień oparzenia to:
a) oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
b) oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból
c) oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

50. Amfibia to:
a) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu
b) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej
c) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1