OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, województwa i kraju

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 29 grudnia 1999 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

ROZDZIAŁ 1

Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, województwa i kraju

 

§ 1. 1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, zwany dalej „systemem", jest zorganizowany na trzech poziomach:

1) powiatowym,

2) wojewódzkim,

3) krajowym.

2. Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu.

3. Poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu lub województwa.

§ 2. 1. Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:

1) komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej,

2) jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu,

3) powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

4) włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą",

5) specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.

2. Na poziomie wojewódzkim system tworzą następujące podmioty systemu:

1) komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

2) wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych stanowiące wojewódzki odwód operacyjny,

3) ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,

4) wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

5) krajowa baza sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,

6) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, włączone do systemu na poziomie wojewódzkim.

3. Na poziomie krajowym system tworzą następujące podmioty systemu:

1) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

2) wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące centralny odwód operacyjny,

3) szkoły Państwowej Straży Pożarnej,

4) krajowe bazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpożarowej,

6) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, włączone do systemu na poziomie krajowym.

§ 3. 1. Dobrowolne wspomaganie systemu przez instytucje, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne odbywa się na każdym z trzech poziomów wymienionych w § 1 ust. 1.

2. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone uzgodnieniem współdziałania na danym obszarze ze starostą, wojewodą lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. 1. Komendanci: powiatowy (miejski) i wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „komendantami powiatowym (miejskim) i wojewódzkim", opracowują plany ratownicze, zwane dalej „planami", odpowiednio dla obszarów powiatu i województwa.

2. Podstawowe elementy składowe planów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Opracowanie planów, o których mowa w § 4, poprzedza się:

1) analizą zagrożeń występujących na danym obszarze, przy uwzględnieniu gęstości zaludnienia, warunków geograficzno-topograficznych, stanu infrastruktury oraz zagrożeń z obszarów sąsiadujących, w tym terenów objętych prawem górniczym, poligonów, wód przybrzeżnych oraz terenów państw ościennych,

2) analizą zabezpieczenia operacyjnego podległego obszaru, określającą siły i środki niezbędne do ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz ograniczenia, likwidacji lub usuwania potencjalnych zagrożeń, przy uwzględnieniu sił i środków własnych systemu oraz współdziałających z systemem na poszczególnych poziomach jego funkcjonowania.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, poddaje się aktualizacji co najmniej raz w roku.

3. Na potrzeby prowadzenia analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się zasady gromadzenia i przekazywania danych z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Analizy, o których mowa w ust. 1, są podstawą ewentualnych korekt sieci podmiotów systemu na jego poszczególnych poziomach funkcjonowania oraz planowania i rozmieszczania sprzętu specjalistycznego.

§ 6. 1. Plany sprawdza się w drodze ćwiczeń aplikacyjnych i praktycznych z udziałem podmiotów systemu oraz poddaje się aktualizacji co najmniej raz w roku.

2. Podmioty wchodzące w skład systemu na poszczególnych poziomach są obowiązane do przekazywania odpowiednio komendantowi powiatowemu (miejskiemu) i wojewódzkiemu niezbędnych informacji do sporządzenia oraz aktualizacji analizy i planów.

3. Komendant powiatowy (miejski) i wojewódzki uzgadnia plan z podmiotami systemu w części dotyczącej zakresu ich zadań.

4. Plany zatwierdzają, po zasięgnięciu opinii właściwych terenowo zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa:

1) starosta – dla obszaru powiatu,

2) wojewoda – dla obszaru województwa.

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1