OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

Korpusy i stopnie w PSP

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej ustanowione zostały korpusy i stopnie w PSP w następującym porządku:

 

1. Korpus szeregowych straży pożarnej:

a) strażak     
b) starszy strażak 

    
2. Korpus podoficerów straży pożarnej:

a) sekcyjny     
b) starszy sekcyjny     
c) młodszy ogniomistrz     
d) ogniomistrz     
e) starszy ogniomistrz

     
3. Korpus aspirantów straży pożarnej:

a) młodszy aspirant     
b) aspirant     
c) starszy aspirant     
d) aspirant sztabowy 

    
4. Korpus oficerów straży pożarnej:
a) młodszy kapitan     
b) kapitan     
c) starszy kapitan     
d) młodszy brygadier     
e) brygadier     
f) starszy brygadier     
g) nadbrygadier     
h) generał brygadier

 

 

Art. 51.
1.
Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe.
2.
Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
3.
Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają:
1)
w Komendzie Głównej - Komendant Główny;
2)
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły;
3)
w jednostce badawczo-rozwojowej - dyrektor jednostki;
3a)
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum;
4)
w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej - komendanci wojewódzcy.
3a.
Absolwentowi szkoły podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej pierwszy stopień podoficerski nadaje komendant szkoły.
4.
Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
5.
Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1