OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2011 - gimnazjum

1. Kwas siarkowy jest substancja:
a. niepalna,
b. łatwo palna,

c. trudno palna,

2. Ile agregatów powinno się znajdować na wyposażeniu stacji paliw płynnych:
a. dwa agregaty proszkowe o masie 30 kg każdy,
b. dwa agregaty proszkowe o masie 25 kg każdy,
c. po jednym agregacie o masie 55 kg na każdy dystrybutor,

3. Piana ciężka to piana o liczbie spienienia:
a. Ls<20,
b. 20 >Ls>200,

c. Ls>200,

4. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
a. koca gaśniczego,
b. gaśnicy proszkowej,
c. gaśnicy pianowej,

5. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:
a. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,
b. krótka linka z hakiem do zabezpieczania linii wężowych,
c. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

6. Minimalną jednostką masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadająca na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni strefy pożarowej jest:
a. 1 kg (lub 1 decymetr sześcienny),
b. 2 kg (lub 2 decymetry sześcienne),
c. 2 kg (lub 3 decymetry sześcienne),

7. Jakie wymiary powinien posiadać plac manewrowy dla pojazdów jednostek ochrony ppoż.
a. 20x20 m,
b. 15x20 m,

c. 25x25 m,

8. Schroniska i internaty zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
a. ZLI,
b. ZL III,
c. ZLV,

9. Stopień nadbrygadiera PSP nadaje:
a. Prezes Rady Ministrów (premier),
b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

10. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:
a. dozwolone, w odległości co najmniej 100 m od zabudowań,
b. zabronione,
c. dozwolone, w odległości co najmniej 150 m od lasów,

11. Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP rozgrywane są:
a. w dwóch konkurencjach (ćwiczenie bojowe i sztafeta 7x50),
b. w jednej konkurencji (ćwiczenie bojowe),

c. w dwóch konkurencjach (ćwiczenie bojowe i sztafeta 6x50),

12. W budynku przedszkola szerokość spocznika schodów powinna wynosić:
a. 1,3 m,
b. 1,4 m,

c. 1,5 m,

13. Kto jest organem odwoławczym od decyzji administracyjnej wydanej przez komendanta miejskiego PSP:
a. prezes sadu rejonowego,
b. starosta,
c. komendant wojewódzki PSP,

14. Najwyższą władzą w OSP jest:
a. prezes,
b. zarząd,
c. walne zebranie,

15. Trzy belki na pagonach munduru wyjściowego strażaka PSP oznaczają stopień:
a. młodszego ogniomistrza,
b. starszego sekcyjnego,
c. sekcyjnego,

16. Powiatowe zawody sportowo -pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są organizowane:
a. co roku,
b. co 2 lata,
c. co 3 lata,

17. Średnia zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym, poniżej której reakcja spalania większości materiałów przestaje zachodzić to:
a. 16%,
b. 20%,

c. 18%,

18. Jaki dokument określa szczegółowe zadania i organizację Ochotniczej Straży Pożarnej ?
a. regulamin organizacyjny,
b. statut,
c. ustawa o stowarzyszeniach,

19. Minimalna szerokości schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powinna wynosić:
a. 1,0 m,
b. 1,2 m,
c. 1,4 m,

 20. W jaki sposób na pagonach munduru wyjściowego strażaka PSP oznakowany jest stopień brygadiera:
a. dwie gwiazdki i dwie belki,
b. jedna gwiazdka i dwie belki,

c. dwie gwiazdki.

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1