OSP GRZYMAŁKÓW

Strona internetowa jednostki OSP KSRG Grzymałków

OTWP 2011 - szkoły ponadgimnazjalne

1. Komendę ,,w tył zwrot” wykonujemy:

a. przez prawe ramię
b. przez lewe ramię
c. nie ma takiej komendy

2. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosowac:

a. lekki dach,
b. betonowy dach ciężki,
c. dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją,

3. Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu zewnętrznego o średnicy DN 100 mm?

a. 10/s,
b. 15 l/s,
c. 20 l/s,

4. Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

a. od 2 do 4 godzin włącznie,
b. do 2 godzin,
c. powyżej 4 godzin,

5. Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana:

a. lekka,
b. ciężka,
c. średnia,

6. Strefa pożarowa sterty stogu nie powinna przekraczać kubatury:

a. 5000 m3,
b. 10000 m3,
c. 15000 m3,

7. Przedstawiony poniżej sposób dostarczania wody to:

a. przetłaczanie,
b. przepompowywanie,
c. dowożenie,

8. Domy studenckie zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

a. ZL I,
b. ZL III,
c. ZL V,

9. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego podlega przeglądowi technicznemu:

a. co najmniej raz na pół roku,
b. co najmniej raz na rok,
c. nie ma takiego obowiązku,

10. Nie jest urządzeniem przeciwpożarowym:

a. hydrant zewnętrzny,
b. gaśnica,
c. dźwig dla ekip ratowniczych,

11. Pierwszy stopień aspirancki nadaje:

a. Komendant Główny PSP,
b. Prezes Rady Ministrów (premier),
c. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

12. Budynek szkoły o wysokości 12m to:

a. obiekt średniowysoki,
b. obiekt niski,
c. żaden powyższy obiekt, bo o wysokości decyduje liczba kondygnacji,

13. Kto wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego:

a. Komendant Miejski PSP,
b. Komendant Wojewódzki PSP,
c. powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe,

14. Pianę gaśniczą ze względu na sposób wytwarzania dzielimy na :

a. chemiczna,
b. mechaniczna,
c. chemiczną i mechaniczna,

15. Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nosi tytuł :

a. Hej strażacy wszyscy razem,
b. Rota,
c. Rycerze Floriana,

16. Jakie stopnie niżej wymienione należą do korpusu podoficerów PSP :

a. młodszy ogniomistrz, sekcyjny,
b. starszy strażak, ogniomistrz,
c. strażak, sekcyjny,

17. Prostokątna tablica koloru pomarańczowego zamocowana z przodu i z tyłu samochodu oznacza, że pojazd przewozi:

a. materiały palne z których wydobywa się pomarańczowy dym,
b. materiały niebezpieczne,
c. środki pianotwórcze dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej,

18. Zakładając, że wyposażenie normatywne samochodu pożarniczego GCBA 6/32 stanowi

10 odcinków węża tłocznego W75 i 8 odcinków węż tłocznego W52 to zasięg taktyczny tego samochodu na 2 prądy gaśnicze wynosi:

a. 200 m,
b. 360 m,
c. 280 m,

19. Czego dotyczy europejska umowa ADR?

a. międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,
b. międzynarodowego przewozu osób,
c. transportu drogowego na terenie państw Unii Europejskiej,

20. Hydrant zewnętrzny podziemny oznakowany jest tabliczka:

a. z białym tłem i czerwonymi literkami
b. z żółtym tłem i czarnymi literkami
c. z czerwonym tłem i białymi literkami

 

Statystyki 2019

Wyjazdy ogółem

75

Pożary

54

Miejscowe zagrożenia

21

Alarmy fałszywe

-

Wyjazdy gospodarcze

-

 

1